Chat & Buy 對話銷售

疫情時代虛實整合,只需三步驟開始全渠道銷售:
1. 讓顧客加 WhatsApp 並綁定分店
2. 門市人員處理顧客需求並銷售
3. 顧客完成消費,系統自動紀錄業績

Showing 10 of 15 Results